Our Team

ADVISORS

Shreesha Ramdas
anubhav saxena

LEADERSHIP TEAM

manjunath g n
Nikhil m s