Our Team

ADVISORS & LEADERSHIP TEAM

Shreesha Ramdas
Dr. Shivaram M N
Anubhav saxena
Nikhil M S